Zasady i warunki

Wprowadzenie

Niniejsze Standardowe Warunki Korzystania z Witryny zapisane na tej stronie internetowej zarządzają korzystaniem z tej witryny. Niniejsze Warunki będą miały pełne zastosowanie i wpływ na korzystanie przez Ciebie z tej strony internetowej. Korzystając z tej strony, zgodziłeś się zaakceptować wszystkie warunki i zasady tu napisane. Nie wolno korzystać z tej strony internetowej, jeśli nie zgadzasz się z którymkolwiek z niniejszych Standardowych Warunków i Zasad.

Osoby niepełnoletnie lub osoby poniżej 18 roku życia nie mogą korzystać z tej Witryny.

 

Prawa własności intelektualnej

Poza treściami należącymi do użytkownika, zgodnie z niniejszymi Warunkami, JSC Oxon Technologies i/lub jej licencjodawcy są właścicielami wszystkich praw własności intelektualnej i materiałów zawartych na tej stronie.

Użytkownik otrzymuje ograniczoną licencję tylko do celów przeglądania materiałów zawartych na tej stronie.

 

Ograniczenia

Zabronione jest w szczególności

  • publikowanie jakichkolwiek materiałów z Witryny w innych mediach;
  • sprzedawanie, udzielanie podlicencji i/lub komercjalizacja w inny sposób jakichkolwiek materiałów Witryny;
  • publiczne wykonywanie i/lub pokazywanie jakichkolwiek materiałów z Witryny;
  • korzystanie z tej Witryny w jakikolwiek sposób, który jest lub może być szkodliwy dla tej Witryny;
  • korzystanie z tej Witryny w jakikolwiek sposób, który wpływa na dostęp użytkownika do tej Witryny;
  • korzystanie z tej Witryny niezgodnie z obowiązującym prawem i przepisami lub w jakikolwiek sposób może wyrządzić szkodę Witrynie lub jakiejkolwiek osobie lub podmiotowi gospodarczemu;
  • zaangażowanie się w jakąkolwiek eksplorację danych, zbieranie danych, wyodrębnianie danych lub jakąkolwiek inną podobną działalność związaną z tą Witryną;
  • korzystanie z tej Witryny w celu angażowania się w reklamę lub marketing.

JSC Oxon Technologies może w dowolnym momencie, według własnego uznania, ograniczyć dostęp do niektórych obszarów tej strony internetowej. Każdy identyfikator użytkownika i hasło, które możesz mieć na tej stronie internetowej są poufne i musisz zachować poufność również.

 

Twoja treść

W niniejszych Standardowych Warunkach i Postanowieniach “Zawartość Użytkownika” oznacza wszelkie materiały audio, wideo, teksty, obrazy lub inne materiały, które użytkownik zdecyduje się wyświetlić na tej stronie. Wyświetlając treści użytkownika, użytkownik udziela JSC Oxon Technologies niewyłącznej, ogólnoświatowej, nieodwołalnej i podlegającej sublicencjonowaniu licencji na wykorzystanie, reprodukcję, adaptację, publikację, tłumaczenie i dystrybucję tych treści w dowolnych i wszystkich mediach.

Treść Użytkownika musi być jego własna i nie może naruszać praw osób trzecich. JSC Oxon Technologies zastrzega sobie prawo do usunięcia treści użytkownika z niniejszej strony internetowej w dowolnym momencie bez uprzedzenia.

 

Brak gwarancji

Ta strona jest dostarczana “tak jak jest”, ze wszystkimi wadami, a JSC Oxon Technologies nie wyraża żadnych oświadczeń ani gwarancji, jakiegokolwiek rodzaju związanych z tą stroną lub materiałami zawartymi na tej stronie. Ponadto, nic co jest zawarte na tej stronie nie może być interpretowane jako doradzanie użytkownikowi.

 

Ograniczenie odpowiedzialności

W żadnym wypadku JSC Oxon Technologies, ani żaden z jej urzędników, dyrektorów i pracowników, nie będzie ponosił odpowiedzialności za cokolwiek wynikającego lub w jakikolwiek sposób związanego z korzystaniem z tej strony internetowej, niezależnie od tego, czy taka odpowiedzialność wynika z umowy. JSC Oxon Technologies, w tym jej członkowie zarządu, dyrektorzy i pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek pośrednie, wtórne lub szczególne zobowiązania wynikające z lub w jakikolwiek sposób związane z korzystaniem z tej strony internetowej.

 

Odszkodowanie

Użytkownik niniejszym zwalnia JSC Oxon Technologies z odpowiedzialności za wszelkie zobowiązania, koszty, żądania, podstawy powództwa, szkody i wydatki wynikające w jakikolwiek sposób z naruszenia przez użytkownika któregokolwiek z postanowień niniejszych Warunków.

 

Podzielność

Jeśli jakiekolwiek postanowienie niniejszych Warunków zostanie uznane za nieważne w świetle obowiązującego prawa, postanowienie takie zostanie usunięte bez wpływu na pozostałe postanowienia niniejszego dokumentu.

 

Odmiana warunków

JSCOxon Technologies ma prawo do zmiany niniejszych Warunków w dowolnym czasie, jeśli uzna to za stosowne, a korzystając z tej strony internetowej, użytkownik powinien regularnie sprawdzać te Warunki.

 

Zadanie

JSC Oxon Technologies może cedować, przekazywać i podzlecać swoje prawa i/lub obowiązki wynikające z niniejszych Warunków bez konieczności powiadamiania o tym fakcie. Nie wolno jednak przypisywać, przenosić ani podzlecać żadnych swoich praw i/lub obowiązków wynikających z niniejszych Warunków.

 

Całość porozumienia

Niniejsze Warunki stanowią całość umowy pomiędzy JSC Oxon Technologies a użytkownikiem w odniesieniu do korzystania z tej strony internetowej i zastępują wszystkie wcześniejsze umowy i porozumienia.

 

Prawo właściwe i jurysdykcja

Niniejsze Warunki będą regulowane i interpretowane zgodnie z prawem Państwa Litwy, Wilno, a Użytkownik poddaje się niewyłącznej jurysdykcji sądów stanowych i federalnych znajdujących się na Litwie, Wilno, w celu rozstrzygania wszelkich sporów.